رئیس دانشکده روابط بین الملل

 

 • معاون اجرایی دانشکده روابط بین الملل تا شهریور 1393
 • دستیار ویژه ریاست دانشکده و مدیر گروه مطالعات    منطقه ای  دانشکده روابط بین الملل (1389 تا1393)
 • مدیر گروه مطالعات ایران معاصر - دانشکده روابط بین الملل - (1387تا کنون)
 • مدیر گروه مطالعات افریقا - دانشکده روابط بین الملل - (1388تا کنون)
 • مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی – پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی (تیرماه تا اسفندماه 1388)
 • مدیر امور فرهنگی دانشکده روابط بین الملل (1386تاکنون)
 • سردبیر فصلنامه پژوهش و سنجش مرکز تحقیقات صدا و سیما (1378-1380)
 • عضو شورای علمی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی- صدا و سیما ( 1378 تاکنون)
 • دبیر نخستین همایش قرآن و روابط بین الملل – دانشکده روابط بین الملل- (1388)
 • مدیر امور اداری و اجرایی – دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) - (1385- 1387)
 • دستیار ویژه دبیرکل - دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) - (1382- 1385)
 • کارشناس و مسئول لوایح مربوط به ارزیابی خسارات زیست محیطی- ستاد خسارات جنگ کویت – ( 1381- 1382)
 • مدیر همکاری با مراکر علمی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - (1380-1381)
 • کارشناس - اداره کل هماهنگی پژوهشها - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - (1377- 1381)

 

 

 


ادامه مطلب ...