دانشجویانی که موفق به قبولی دراین دانشکده می شوند،می باید از اوایل مهرماه هرسال  درکلاس ها حضور یابند"تفاوت اساسی این دانشکده بادانشگاه های دیگر ساعات کلاس ها دراین دانشکده می باشد"دراین دانشکده شما معمولا هفته ای 22تا26 ساعت باید به کلاس  بروید{8تا12ساعت زبان خارجی و 14 ساعت کلاس دیگر درس ها}"

درحالی که در دانشگاه های دیگری به عنوان مثال ؛دانشگاه تهران،شما حداکثر13ساعت درهفته به کلاس می روید"

ضمن اینکه تعداد کل واحدهایی که دراین دانشکده شما باید بگذرانید حدود55واحد با احتساب واحدهای خود دانشکده می باشد درحالی که دردیگر دانشگاه ها شما 32واحد می گذرانید"

 دانشکده ازسال 1391 به بعد، شهریه دانشجویی به دانشجویان خود پرداخت نمی کند


((((ورود به این دانشکده به معنای استخدام

قطعی شما به هیچ عنوان نخواهد بود))))