در زیر لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد این دوگرایش گذاشته شده است.


 

زبان انگلیسی: دوجلد کتاب تخصصی علوم سیاسی دکتر هرمز داورپناه***

  

اندیشه های سیاسی درغرب:اندیشه های سیاسی درغرب ::::::1-{2جلدی}تالیف عبدالرحمن عالم"***

2- اندیشه های سیاسی غرب؛قرن بیستم؛تالیف دکترقادری***

3-بنیادسیاسی غرب ازهراکلیت تا هابز تالیف دکتر عنایت

4-اندیشه های سیاسی غرب درقرن بیستم تالیف دکتر صلاحی

5-اندیشه های سیاسی درغرب تالیف دکترطاهری

 

اندیشه های سیاسی دراسلام وایران

1-اندیشه های سیاسی دراسلام وایران تالیف دکتر قادری***

2-نظام سیاسی ودولت دراسلام تالیف دکتر فیرحی***

3-قدرت دانش ومشروعیت تالیف دکتر فیرحی*

 

حقوق بین الملل عمومی:::::

1-حقوق بین الملل عمومی تالیف دکتر ضیایی بیگ دلی ***

2-بایسته های حقوق بین الملل عمومی تالیف دکتر موسی زاده***

3-حقوق بین الملل عمومی تالیف هوشنگ مقتدر

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق  بین الملل عمومی تالیف نسرین ترازی انتشارات مجد

 

 

جهان سوم ومسائل ان:::::

1-جهان سوم ومسائل سیاسی واقتصادی ان تالیف دکتر ساعی****

2-درامدی برشناخت مسائل سیاسی واقتصادی جهان سوم تالیف دکتر ساعی***

3-عقلانیت واینده توسعه یافتگی درایران تالیف دکتر سریع القلم***

4-توسعه درمکاتب متعارض تالیف دکترساعی

 

سازمان های بین المللی:::::

1-سازمان های بین المللی تالیف دکتر موسی زاده{مهمتر}***

2-سازمان های بین المللی تالیف دکتر اقایی*

3-سازمان های بین المللی،هزارنکته هزارتست تالیف دکتر اقایی

 

تاریخ روابط بین الملل:::::

1-تاریخ دیپلماسی وروابط بین الملل تالیف دکتر نقیب زاده{مهم تر}***

2-تاریخ روابط بین الملل تالیف دکتر بزرگمهری*

3-تاریخ روابط بین اللمل،هزارنکته هزارتست تالیف دکتر اقایی

 

اصول روابط بین الملل::::::

1-اصول روابط بین الملل جلدالف وب تالیف دکتر سیف زاده***

2-اصول روابط بین الملل،نظریه هاورویکردهاتالیف دکترقوام***

3-اصول سیاست خارجی روابط بین الملل تالیف دکتر قوام***

 

 

تاریخ سیاست خارجی ایران:::::::

1- تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه به بعد تالیف دکتر هوشنگ مهدوی***

2-تاریخ سیاست خارجی ایران تالیف دکتر ازغندی {2جلدی}***

 

مبانی علم سیاست::::::

1-بنیاد های علم سیاست تالیف دکتر عالم***

 

توجه::منابع *** بسیار مهم می باشند واکثر سوالات کنکور ازاین کتاب هاخواهدامد"

 

(((کلیه منابع به استثنائ منابع جهان سوم واندیشه غرب و اسلام جز منابع کارشناسی ارشد دیپلماسی وسازمان های بین المللی می باشند.)))

 

(((کلیه منابع به استثنائ مبانی علم سیاست و تاریخ سیاست خارجی ایران جزمنابع کارشناسی ارشدروابط بین الملل می باشند)))

 

*ضریب کلیه درس های مربوط به گرایش روابط بین الملل درکنکور ارشد 1می باشد به جز درس اصول روابط بین الملل که ضریب ان 2 می باشد.

 

*ضریب کلیه درس ها مربوط به گرایش دیپلماسی وسازمان های بین المللی درکنکور ارشد 2 می باشدبه جز درس مبانی علم سیاست گه ضریب این درس 1 می باشد.

 منابعی که جلوی آنها ستاره گذاشته شده است اهمیت بیشتری دارند.