در زیر لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد این دوگرایش قرار داده شده است. 


نام درس

نام منبع

مولف/ مترجم

مهمترین فصول منبع

اصول روابط بین الملل

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل*

قوام

کل کتاب

روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها *

قوام

کل کتاب

اصول روابط بین الملل*

سیف زاده

کل کتاب

اصول روابط بین الملل

دکتر دهقانی فیروزآبادی

کل جزوه

نظام سیاسی تطبیقی

نظام های سیاسی مقایسه ای*

قوام

کل کتاب

چارچوبی نظری برای تحلیل سیاست تطبیقی

آلموند/ علیرضا طیب

کل کتاب

چالش های توسعه سیاسی

قوام

کل کتاب

سازمانهای بین الملل

سازمانهای بین الملل*

موسی زاده

کل کتاب

 

 

 

سازمان های بین المللی

دکتر آقایی

کل کتاب

 

 

 

هزارنکته وتست دکتراقایی  

سیاست و حکومت منطقه مرتبط

سیاست و حکومت در اروپا*

دکتر نقیب زاده

کل کتاب

سیاست و حکومت در ایالات متحده امریکا*

محمد امجد

کل کتاب

سیاست وحکومت دراوراسیای مرکزی*

الهه کولایی

کل کتاب

     

سیاست و حکومت خاورمیانه

همایون الهی

کل کتاب

ریشه های بحران در خاورمیانه

حمید احمدی

کل کتاب

روش پژوهش

روش تحقیق در علوم سیاسی

دکتر ابوالقاسم طاهری

کل کتاب

روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل

دکتر سریع القلم

کل کتاب

پژوهش در علوم سیاسی:رویکرد اثبات گرا***

دکتر سید امامی

کل کتاب

رهیافت و روش در علوم سیاسی

دکتر منوچهری

کل کتاب

جزوه روش نحقیق در علوم سیاسی

دکتر سلیمی

کل کتاب

روش پزوهش درعلوم سیاسی

دکترحافظ نیا

کل کتاب

 زبان تخصصی: زبان تخصصی علوم سیاسی ( 2 جلدی )   ..................................  دکتر داور پناه

world poletics تالیف اقای نوروزی .......نشر نی

ضمن اینکه در کنکور ارشد دوسال اخیر از کتاب اصول روابط بین الملل و نیز کتاب نظریه های روابط بین الملل، هردو تالیف دکتر فرهاد قاسمی، انتشارات میزان نیز سوالاتی در کنکور ارشد آمده است.

 

منابعی که جلوی آن ها ستاره است بسیار مهم می باشند...

ضریب زبان تخصصی 2

ضریب سیاست ومناطق مرتبط 2

ضریب بقیه گرایش ها 1