1. سوابق علمی:

-        دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه لیون 3 - فرانسه ( 1991).

-        کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه لیون 3- فرانسه( 1987).

-        کارشناسی ارشد امنیت بین الملل و دفاع از دانشگاه گرنوبل 2- فرانسه. (1990)

 1. مسوولیت اجرایی:
 1. 1.رییس اداره آموزش دانشکده روابط بین الملل ( از 11/2/1373 لغایت 30/7/1380)
 2. 2.مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ( از 6/2/1379 لغایت30/7/1380)
 3. 3.نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، لاهه ( از 1/8/1381 لغایت 30/7/1383)

4.   مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ( از 1/7/1385 لغایت 30/9/1385)

5.    معاونت آموزشی دانشکده ( از 14/6/1385 تا کنون)

 


3. سوابق پژوهشی:

 

تالیف کتاب:

 1. 1.حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، چاپ بیستم،1391.
 2. 2.سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ هجدهم، 1390.
 3. 3.حقوق اداری، نشر میزان، چاپ دوازدهم ، 1389.
 4. 4.حقوق معاهدات بین المللی، نشر میزان، چاپ چهارم، 1388.
 5. 5.اصلاحات سازمان ملل متحد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران(تدوین و گردآوری ) ، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم، 1385.
 6. 6.نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی، موسسه ابرار معاصر تهران، مهر ماه 1383.
 7. 7.مالیه عمومی، نشر میزان، چاپ نهم، 1390.
 8. 8.حقوق سازمان های بین المللی : حقوق شورای امنیت ، نشر میزان ، 1389.
 9. 9.دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ( گردآوری و تدوین ) ،پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک، 1390.
 10. 10.ساده ساز حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان ، زمستان 1389 .
 11. 11.ساده ساز سازمان های بین المللی ، نشر میزان ، بهار .1390.

ترجمه کتاب :

1-      نوربرت رولان، انسان شناسی حقوقی، نشر میزان، بهار 1390.