منابع معرفی شده توسط اکثر کسانی که در  ازمون دکترای روابط بین الملل و علوم سیاسی رتبه های مناسبی کسب کرده اند انتخاب گردیده است.


1- بنیاد های علم سیاست؛ عبدالرحمان ، نشر نی

2- اصول علم سیاست؛ موریس دورژه ، ترجمه قاضی، میزان

3-سیاست و حکومت جدید،  دکتر عالم ، قومس

4-- مقدمه نظریه سیاسی ،  دکتر عالم ، انتشارات قومس

5- درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .

6-بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان

7-جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

8- انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .

9-- سیاست های مقایسه ای، دکتر قوام ، سمت

10- چالش های توسعه سیاسی، دکتر قوام، قومس

11- نظام های سیاسی تطبیقی ، دکتر مصفا

12- اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

13-روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام

14-اصول سیاست خارجی وروابط بین الملل‘ قوام-نشرسمت.

15-روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

16-تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه

17- تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری

18- اندیشه سیاسی  غرب در قرن بیستم؛ دکتر صلاحی،نشر قومس

19-تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی

20- اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

21-اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

22-نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .

23- قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی

24- ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .

25-حمیرا مشیرزاده. تحول در نظریه ­های  روابط بین ­الملل. انتشارات سمت

26-جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمة علیرضا طیب و وحید بزرگی. نشر قومس.

27-احمد ساعی. مسائل  سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم. سمت.

28- رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت .

29-روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه    تهران

30- روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی ،یارول مانهایم و ریچارد ریچ، ترجمة لیلا سازگار، مرکز نشر      دانشگاهی.

31-روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس

 32-تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .

33- روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز

34-تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( 1357  1320 )) . دکتر  علیرضا ازغندی نشر سمت

35-نظریه های اجتماعی سیاست بین الملل – الکساندر وونت – حمیرا مشیرزاده –دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

36-جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

37-اصول روابط بین الملل. ناشر : میزان نویسنده : دکتر فرهاد قاسمی

38- نظریه های روابط بین الملل-نشر میزان- دکتر فرهاد قاسمی

39-روش پژوهش در علوم سیاسی‘رویکردهای اثبات گرا تفسیری و انتقادی:دکتر کاووس امامی-نشر دانشگاه امام صادق

40-نظریه های روابط بین الملل تالیف دکتر قاسمی انتشارات میزان

41-فقه وسیاست در ایران معاصر تالیف دکتر فیرحی انتشارات نی

42-درآمدی برجامعه شناسی ایران تالیف دکتر ازغندی نشر قومس

 43-جامعه شناسی سیاسی معاصر،جهانی شدن،سیاست و قدرت تالیف کیت نش ،ترجمه محمد تقی دلفروز ، انتشارات کویر